Каталог товарів

Публічна оферта

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті www.epicentrk.ua.

Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Замовлення підтверджено» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Терміни та визначення

1.1. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www.epicentrk.ua, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.4. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32490244), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місце знаходження якої: 04128 м. Київ, вул. Берковецька, 6-К. Продавцем може бути також інша юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які реалізує, та/або послуги, які пропонує. Найменування Продавця вказується у картці Товару на сайті та в документах на передачу Товару Покупцеві.

2. Предмет договору та порядок його укладення

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

2.3. Продавець у випадках, передбачених чинним законодавством України, надає Покупцеві розрахунковий документ встановленої форми та змісту, створений в паперовій та/або електронній формі. Розрахунковий документ в електронній формі надається Покупцеві будь-яким з наступних способів:

 • шляхом відтворення на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-коду, що дає змогу особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться;
 • шляхом надіслання електронного розрахункового документу на наданий Покупцем абонентський номер або адресу електронної пошти;
 • у інший спосіб, передбачений чинним законодавством України.
3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4. Ціна Товару

4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість доставки Товару та інших супутніх послуг вказана на сайті Інтернет-магазину.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.

5.2. Продавець має право:
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Покупець зобов'язується:
5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

6. Умови повернення Товару

6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України. Вартість товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

6.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем. В такому разі доставка малогабаритних Товарів і Товарів вагою менше 5 (п'яти) кілограмів Продавцю та їх повернення Покупцеві здійснюються за рахунок останнього.

6.4. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, письмової заяви за зразком, що міститься на сайті www.epicentrk.ua.

6.5. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару.

7.3. У випадку обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти їм розумними мірами.

7.4. ТОВ «Епіцентр К» (окрім випадків, коли ТОВ «Епіцентр К» є Продавцем) не несе відповідальності перед Покупцями за виконання замовлення Продавцем і пов'язаними з цим питаннями, зокрема, але не виключно: за відповідність умов пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями і/або виробниками.

7.5 Зазначені на Сайті умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови придбання Товару можуть змінюватися Продавцями, після прийняття замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Покупцеві.

7.6 Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними на Сайті обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати у Продавця повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передання Товару).

8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, заповненні анкети учасника програми «Вигода», активації картки «Вигода», Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.1.1. Збір та обробка персональних даних учасників Програми лояльності «Вигода» здійснюється організатором Програми лояльності на умовах та в порядку, передбаченому Правилами участі у Програмі лояльності «Вигода», які містяться за посиланням https://vygoda.epicentrk.ua/#/. В тому числі, але не виключно, Учасник Програми лояльності «Вигода» надає Організатору (ТОВ «Епіцентр К») у спосіб, передбачений Правилами участі у Програмі лояльності «Вигода», безумовну згоду на отримання у бюро кредитних історій, включених до Єдиного реєстру бюро кредитних історій (далі – Бюро), інформації у вигляді зведених показників, сформованих на основі інформації, що міститься у кредитній історії Учасника та/або доступної з відкритих джерел, від третіх осіб, з використанням доступних Бюро моделей розрахунку, а також на використання зазначеної інформації Організатором або третіми особами з метою визначення та пропонування Організатором Учаснику фінансових лімітів для придбання товарів Організатора та/або його партнерів. Одночасно, Учасник надає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам. Там де це можливо, Організатор здійснює обробку персональних даних Учасників анонімізовано або знеособлено, що забезпечує неможливість ідентифікації Учасника за допомогою таких даних. Учасник погоджується, що строк зберігання персональних даних визначених цим пунктом складає не менше ніж строк необхідний для забезпечення мети, визначеної цим пунктом та додатково строк загальної позовної давності з моменту останнього придбання Учасником товарів Організатора.

8.2. Продавець має право без додаткового письмового погодження з Покупцем використовувати та обробляти інформацію про Покупця та факт придбання ним товарів (робіт, послуг), в тому числі про кількість, вартість та асортимент придбаних товарів, час та місце здійснення покупок тощо, а також передавати таку інформацію третім особам. З метою формування можливих фінансових лімітів для придбання товарів Покупцем, запитувати та отримувати в бюро кредитних історій, зареєстрованих в Україні, дані та інформацію щодо Покупця та обробляти її. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням передання Продавцем інформації, отриманої від Покупця, контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень тощо. Покупець також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд ТОВ «Епіцентр К», а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

8.4. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані, зокрема, підлягають видаленню або знищенню на вимогу їх суб'єкта або у разі відкликання суб'єктом персональних даних раніше наданої згоди на їх обробку.

9. Інформаційні повідомлення

9.1. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, діючих на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (СМС) і електронної пошти.

9.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки в розділі «Мій кабінет» на сайті Інтернет-магазину.

10. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті Інтернет-магазину

10.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування і інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

10.2. Увесь зміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України, міжнародними договорами.

10.3. Покупець чи будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазину, зокрема: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо.

11. Інші умови

11.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12. Строк дії Договору та порядок його розірвання

12.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

12.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.

13. Правила розміщення контенту

Правила щодо контенту публікацій

Ви можете публікувати актуальну й корисну інформацію. Усі тексти, фото, відео та інший контент має відповідати описаним нижче правилам і чинному законодавству.
Рекомендуємо періодично перечитувати ці правила, адже вони будуть оновлюватися.

Некорисний і сторонній контент

Усі публікації мають містити корисну інформацію. Контент, що не пов'язаний із діяльністю компанії, розміщувати заборонено. Не можна використовувати профіль компанії для публікацій, присвячених політичним, соціальним та особистим темам. Матеріали, що не відповідають цим вимогам, будуть видалені.

Спам

Контент, що публікується, не має вводити користувачів в оману. Уся інформація має бути правдивою і зрозумілою.

Приклади неприпустимого контенту

 • Тексти з орфографічними помилками й недоречним використанням символів, безглузді тексти, а також автоматично генерований і дратівливий контент, наприклад, розмиті, неякісні зображення та відео або нечитабельні матеріали.
 • Зображення, відео або посилання, що відвертають увагу користувачів.
 • Посилання на віруси та шкідливе ПЗ.
 • Посилання на сайти, що не стосуються компанії.
 • Фішинг.
 • Повторювані фотографії, публікації, відео й логотипи.

Неприйнятний контент

 • Контент, що містить домагання, знущання чи прояви ненависті.Заборонено розпалювати ненависть до інших людей через їхню расову чи етнічну приналежність, релігійні погляди, стать, вік, статус ветерана, сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність чи інвалідність. Не можна публікувати тексти, зображення та відео, що містять образи або зневажливі епітети. Контент, що містить загрози фізичної розправи або розкриває особисту інформацію, яка дозволяє здійснити такі загрози.
 • Контент, що дискредитує людей, місця чи об'єкти, здатний викликати гнів або засмутити.
 • Непристойні, грубі чи образливі висловлювання і жести.
 • Заклики до насильства і його заохочення. Заборонено публікувати матеріали, що містять реалістичні зображення травм і каліцтв, а також сцени насильства і жорстокого поводження з людьми чи тваринами.
 • Матеріали сексуального і непристойного характеру.Заборонено публікувати зображення і відео оголених тіл чи сексуальних актів. Не можна використовувати лайки та сленгові вирази сексуального характеру, а також натяки на педофілію, зоофілію чи сексуальне насильство. Заборонено просувати будь-які послуги, що можуть інтерпретуватися як зайняття сексом за компенсацію, зокрема ескорт-послуги. Посилання на контент для дорослих також є неприпустимим.

Конфіденційність користувачів

Заборонено публікувати контент, що містить особисту або конфіденційну інформацію, наприклад:
 • особиста фінансова інформація;
 • офіційні посвідчення особи;
 • контактна інформація, що містить імена або дозволяє їх дізнатися;
 • записи і зображення конфіденційного характеру;
 • розшифрування розмов або посилання, що містять особисту інформацію.

Правила щодо фото і відео

 • Не дозволяється публікувати фотографії та відео, зняті в заборонених місцях. Фотографії та відео, зняті на приватній території, не можна завантажувати без дозволу власника.
 • Забороняється публікувати фотографії та відео за участю людей без їхньої згоди.
 • Товари, обмежені в обороті, дозволяється згадувати та показувати лише як супутні, наприклад, дозволено (супутній показ): відео ресторану, де відвідувачі на задньому плані п'ють вино; заборонено: відео повністю присвячене алкогольним напоям.

Номери телефонів

Заборонено вказувати в публікаціях телефонні номери.

Законодавчі обмеження

Заборонений контент

Заборонено рекламувати небезпечні й незаконні товари чи послуги, а також сприяти ризикованим та протизаконним діям.

Неприпустимий контент за участю дітей

Заборонено завантажувати і публікувати контент, що демонструє грубе поводження з дітьми або їх експлуатацію. До такого контенту належать будь-які форми зображення неповнолітніх у сексуальному контексті (зокрема мультфільми) та будь-які інші матеріали сексуального характеру із зображенням дітей.

Терористичний контент

Заборонений будь-який пов'язаний із тероризмом контент, зокрема той, що пропагує терористичну діяльність, закликає до насильства або описує терористичні атаки в позитивному ключі.

Спотворення фактів і заяви, що вводять в оману

Не робіть неправдивих заяв про свою особистість або кваліфікацію, наприклад, не стверджуйте, що ви є офіційним представником компанії, до якої не маєте відношення.

Ви дивилися